امام حسین (ع) :

اگر دین محمد(ص) جز با کشتن من پابرجا نمی ماند پس ای شمشیرها مرا دریابید